-50%

Multilan เริ่มฟื้นฟูการได้ยินของคุณวันนี้

Origin: Thailand
Ratings :

รีบเพื่อรับ ส่วนลด 50%

Market price: 1.980 ฿/Box | -50%
Price :
990 ฿/Box
Quantity
 • ของแท้ 100%
 • เก็บเงินปลายทาง
 • ส่งฟรีทั่วไทย
 • บริการส่งด่วน ได้ของใน 2-3 วัน

การได้ยินของคุณกำลังถูกคุกคาม

ถ้าคุณมีอาการเหล่านี้:

สูตรที่ได้รับสิทธิบัตร

MULTILAN

พัฒนาโดยนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำ

ในปี 2560 นักวิทยาศาสตร์พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ออกฤทธิ์อย่างเป็นเอกลักษณ์เพื่อฟื้นฟูการได้ยิน ชื่อว่า Multilan การทดสอบทางคลีนิกมากมายได้ยืนยันประสิทธิภาพที่สูงของผลิตภัณฑ์ ต่อมาได้วางตลาดในประเทศไทยซึ่งได้รับความไว้วางใจจากผู้ซื้อ ผลิตภัณฑ์มีส่วนผสมขององค์ประกอบที่มาจากพืชธรรมชาติซึ่งส่งเสริมฤทธิ์กันและเพิ่มการออกฤทธิ์ให้กันและกันได้เป็นอย่างดี

สูตรที่ได้สิทธิบัตรนี้ไม่มีสูตรใดในโลกที่เปรียบเทียบได้ ผลิตภัณฑ์นี้มีความสามารถฟื้นฟูการทำงานของกระดูกในหูชั้นกลางในระดับเซลล์ Multilan กำจัดอย่างหมดจดและป้องกันการสะสมของขี้หูที่มากเกินไป เป็นวิธีเดียวที่จะแก้ไขปัญหาการได้ยินโดยปราศจากการผ่าตัด ซึ่งมีในประเทศเราเมื่อไม่นานมานี้ อย่างไรก็ตามผลิตภัณฑ์นี้มีจำนวนจำกัด สามารถหาซื้อได้ในผ่านเว็บไซต์ที่เป็นทางการ ในราคาที่ถือว่าสมเหตุสมผลมาก

อะไรคือสาเหตุของหูหนวก? ทาน Multilan เพื่อป้องกัน ถ้า

 • คุณรู้สึกแน่นในหูเป็นประจำ รวมถึงหลังจากที่มีการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ
 • คุณมีอาการวิงเวียนได้ง่าย
 • คุณฟังเพลงเสียงดังในคอนเสิร์ตหรือจากหูฟังอยู่เสมอ
 • คุณอยู่ในที่ที่มีเสียงดังที่บ้านหรือที่ทำงานอยู่บ่อยครั้ง
 • คุณทานยาบ่อยๆ เป็นระยะเวลา 6 เดือนหรือนานกว่านั้น
 • สมาชิกคนอื่นๆ ในครอบครัวมีอาการสูญเสียการได้ยินเป็นบางส่วนหรือทั้งหมด
 • คุณมีความลำบากในการเข้าใจบทสนทนา ถามให้ฝ่ายตรงข้ามพูดซ้ำ หรือเพิ่มเสียงดังขึ้นเมื่อคุณพูด
 • คุณมีอาการปวดหู การอักเสบของหูชั้นกลางหรือในช่องหูชั้นนอก

MULTILAN: เป็นวิธีเดียวสำหรับฟื้นฟูการได้ยินให้กลับมาโดยปราศจากการผ่าตัด!

ฟื้นฟูการได้ยินของคุณวันนี้

รูปแบบการทำงานของ MULTILAN

ผงผกั โขม

 

 

สารสกดั ผงขมนิ้

 

สารสกดั ใบแปะกว๊ย

ผงผกั โขม: อดุ มดว้ยแรธ่ าตสุ งักะสีเป็นสารทมี่ สี ว่ นชว่ ยในการสงัเคราะหโ์ ปรตนี และเอนไซมต์ า่ งๆ ท าใหร้ะบบภมู คิมุ้กนั แข็งแรง มี
ผลชว่ ยป้องกนั การอกั เสบในหูและชว่ ยเสรมิสรา้งความแข็งแรงของเซลลใ์นหู

สารสกดั ผงขมนิ้: มโีปแตสเซยีมสงู ซงึ่ มสี ว่ นชว่ ยในการล าเลยี งออกซเิจนไปเลยี้ งบรเิวณดา้นขา้งของสมอง ท าใหเ้ซลลส์ มองและเซลล์
ประสาทหทู างานไดอ้ ยา่ งมปี ระสทิ ธภิ าพมากขนึ้ ชว่ ยลดปัญหาหตู งึ และลดความเสยี่ งในการสญู เสยีการไดย้นิ

สารสกดั ใบแปะกว๊ย: มสี ารฟลาโวนอยด์และเทอรพ์ นี อยดซ์ งึ่ เป็นสารตา้นอนุมลู อสิ ระ ชว่ ยกระตนุ้ การไหลเวยีนของโลหติ และเสรมิสรา้งการ
ท างานของระบบประสาท ชว่ ยใหเ้ซลลป์ ระสาทของหทู างานไดด้ ขี นึ้ การไดย้นิชดั เจน และยังป้องกนั ความเสอื่ มของ
เซลลป์ ระสาทหไู ดเ้ป็นอยา่ งดี

วิธีใช้:

1. รับประทานวันละ 1-2 แคปซูลเป็นประจำทุกวัน

2. ควรทานอย่างต่อเนื่อ อย่างน้อยหนึ่งคอร์ส (4 สัปดาห์)

รีวิวจากผู้ใช้

ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นอย่างไร?

สาเหตุของการสูญเสียการได้ยินไม่ใช่แค่เพียงเสียงดังในที่ทำงาน โรคติดเชื้อ หรือการอักเสบ การสูญเสียการได้ยินขึ้นอยู่โดยตรงกับค่าน้ำตาลและระดับโคเลสเตอรอลที่สูง ภูมิคุ้มกันอ่อนแอลง หรือสุขอนามัยส่วนบุคคลที่ไม่ดี Multilan จึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่แนะนำก่อนอะไรทั้งหมดให้กับผู้ที่เข้ารับการปรึกษา เคล็ดลับอยู่ในการผสานกันของส่วนผสมที่มีประสิทธิภาพ ที่ฟื้นฟูการได้ยินให้กลับสู่ปกติอย่างเป็นธรรมชาติ

ผู้เชี่ยวชาญ นฤดลชัย ลาภตระกูลทรัพย์ ศาสตราจารย์ด้านโสตศอนาสิกวิทยา หูคอจมูก ประสบการณ์ทำงาน 15 ปี

จะคาดหวังผลได้เมื่อไรคะ?

1 - 3 วันหลังใช้

บรรเทาอาการอ่อนเพลีย ทำให้ความชัดเจนของเสียงที่ได้ยินและเสียงพูดกลับมา จะลืมไปเลยว่าเคยใช้เวลาทั้งวันพยายามฟังที่คนพูดและรู้สึกไม่สะดวกสบายจากเสียงเพลงหรือเสียงรอบข้าง

7 - 9 วันหลังใช้

การได้ยินดีขึ้น 70% และไม่ต้องใช้เครื่องช่วยฟังอีกต่อไป คุณจะได้ยินผู้คนพูดง่ายขึ้นไม่ว่าจะอยู่ใกล้หรือไกลออกไป ซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน

19 - 30 วันหลังใช้

การได้ยินฟื้นคืนกลับมาดีขึ้นอย่างรู้สึกได้ชัด ทิ้งเครื่องช่วยฟังไปได้เลย คุณสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างเต็มที่

ต้องการสั่งซื้อ? ชำระเงินเมื่อได้รับสินค้าเท่านั้น!

 • สั่งซื้อ

  สั่งซื้อทางเว็บไซต์ของเรา

 • ได้รับสินค้า

  จัดส่งสินค้าไปยังบ้านของคุณ

 • ชำระเงิน

  ชำระเงินสำหรับสินค้าที่สั่งในตอนรับสินค้าเท่านั้น

What are you waiting for!

Market price: 1.980 ฿/Box | -50%

990 ฿

รีบเพื่อรับ ส่วนลด 50%

Multilan เริ่มฟื้นฟูการได้ยินของคุณวันนี้

* Our specialists will call you to confirm your order!

Reviews & Comments: [คำเตือน] Multilan เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีหรือไม่? ราคาเท่าไหร่? ซื้อ Multilan ดั้งเดิมได้ที่ไหน
0.0
(0 Review)
 • 5
  0
 • 4
  0
 • 3
  0
 • 2
  0
 • 1
  0
Skip
Multilan เริ่มฟื้นฟูการได้ยินของคุณวันนี้
Ratings :
Market price: 1.980 ฿/Box | -50%
Price:
990 ฿/Box
STTD
fb chat